โลกต้องการ!!เรียนการบิน ม.รังสิต


UploadImage

วันนี้มาแนะนำหลักสูตรที่โลกกำลังต้องการอีกหนึ่งแห่ง โดยเป็นหลักสูตรของ "สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต" 

สถาบันแห่งนี้ได้รับการยอมรับในเรื่องของมาตรฐานการศึกษา ผู้สอนและบัณฑิตที่จบออกมาอย่างมีคุณภาพ

เข้ามาดูข้อมูลกันว่า มีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง...
 
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต AVIATION INSTITUTE
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์  
BACHELOR OF TECHNOLOGY(COMMERCIAL PILOT)B.Tech. (Commercial Pilot) 
www.rsu.ac.th/pilot
           
ปรัชญาของสถาบันการบิน
•“ผลิตนักบินพาณิชย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล”
 
 
วัตถุประสงค์ของสถาบันการบิน
• “ผลิตนักบินที่มีวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ตรี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อสามารถไปประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ของสายการบินนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
หลักสูตร : 4 ปี 130 หน่วยกิต 
จำนวนชั่วโมงบิน  : 203 ชั่วโมง
 
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94  หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18  หน่วยกิต
วิชาชีพ 76  หน่วยกิต
   - วิชาชีพบังคับ 70  หน่วยกิต
   - วิชาชีพเลือก   6    หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต
 
ขั้นตอนในการศึกษา
•ปีการศึกษาที่ 1-2 เรียนวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรี และวิชาการบิน
• ปีการศึกษาที่ 3-4 ฝึกบินนักบินส่วนบุคคลและนักบินพาณิชย์ ฝึกบินที่BAC ดอนเมืองและ GFT ประเทศแคนาดา(การฝึกบินไม่มีปิดเทอมเพราะจะต้องทำการฝึกบินอย่างต่อเนื่อง)
• เมื่อสำเร็จการศึกษาปีที่ 4 ภาคที่ 2 จะส่งนักศึกษาไปสอบเพื่อขอใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี หลังจากนั้นจะมีการอบรมแนะแนวอาชีพนักบินพาณิชย์และการสอบเข้าสายการบินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
•สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือการศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าอายุไม่เกิน 26 ปี
•ความสูงผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.น้ำหนักสัมพันธ์กับความสูง
• ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการ สายตาไม่ผิดปกติ ไม่บอดสีการได้ยินเสียงของหูปกติ ระบบจิตประสาทดี
 
การคัดเลือกผู้สมัคร
•โดยสอบสัมภาษณ์ประมาณปลายเดือนมกราคม-พฤษภาคม
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ค่าหน่วยกิตและค่าฝึกบิน) 
•ประมาณ 2.7 ล้านบาท
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
ฝึกนักบินชาย-หญิงเป็นนักบินพาณิชย์
 
คณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา     (คณบดีสถาบันการบิน)
พล.อ.ท.พินิจ ชาติไทย (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคนิค)
พล.อ.ท.ศ.พูนลาภ  เอี่ยมเจริญ (อาจารย์ประจำ)
ร.ท.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ   (อาจารย์ประจำ) 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ
•ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (นักบินพาณิชย์) BACHELOR OF TECHNOLOGY (COMMERCIAL PILOT)
•ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (COMMERCIAL PILOT LICENSE: CPL)
 
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  สามารถประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ ของสายการบินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
 
การรับสมัครนักศึกษา
•เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤษภาคม ของทุกปี
• สมัครได้ที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)หรือที่www.rsu.ac.th
 
การรับสมัคร
•ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตอาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791- 5500-10 โทรสาร 0-2997-2394 www.rsu.ac.th  
e-mail: info@rsu.ac.th
•ถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตโทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4104-7
โทรสาร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4108
 www.rsu.ac.th/pilot
 e-mail: katatip@rsu.ac.th

............................................
ที่มา- 
http://www.rsu.ac.th/pilot/home.html

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,389 คน เขียนข่าวโดย : Super T

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา