คุณภาพครบ!การจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


UploadImage

แนะนำอีกหนึ่งหลักสูตรคุณภาพ และเป็นที่สนใจของน้อง ๆ วัยเรียน เนื่องจากการเรียนด้านนี้ในยุคปัจจุบันนั้น นอกจากจะหางานได้ง่ายแล้ว รายได้ยังดีอีกด้วย

วันนี้ถึงคิวของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันการศึกษาที่ึข้นชื่อว่าสวยงามติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยเราเลยทีเดียว

มาดูรายละเอียดหลักสูตรกันว่า จะน่าสนใจและมีแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างไรบ้าง...         
 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย       ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) 
                       ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
                       ชื่อย่อ :B.A. (Aviation Business Management)
 
วัตถุประสงค์                   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่มการบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน  รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ ควบคู่กับมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน และรองรับความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบินทั้งระบบ ได้แก่ การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในธุรกิจการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ
 
2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินทั้งระบบ และมีสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้อง 
 
3. มีจิตสำนึกในงานบริการธุรกิจการบินทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เพื่อให้เกิดความ สามารถในการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเหนือคู่แข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจการบิน
 
5. ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในธุรกิจการบินประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
 
สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และธุรกิจส่วนตัว ซึ่งตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิเคราะห์ทางด้านการตลาดของสายการบิน  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  พนักงานบริการภาคพื้นดิน  พนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศ  เจ้าหน้าที่วิทยุการบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนามบิน  เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ ประกอบอาชีพในด้านอุตสาหกรรมบริการ อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง เข้าศึกษาต่อเพื่อสอบเป็นนักบินพาณิชย์ เป็นต้น
 
 
สาขาวิชาเอก
1. งานบริการการบิน (Aviation Services)     
2. ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน (Aviation Logistics Business)  
3. การปฏิบัติการทางการบิน (Aviation Operations)     
 
ค่าธรรมเนียม
 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 288,000 .- บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 36,000 .- บาท

**หมายเหตุ** ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน รายวิชาการปฏิบัติการทางการบิน 1 รายวิชาการปฏิบัติการทางการบิน 2 และรายวิชาการปฏิบัติการทางการบิน 3 ในส่วนของชั่วโมงการฝึกการบิน รายวิชาละ 10 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 16,000 บาท)
 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการการบิน) 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 288,000 .- บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 36,000 .- บาท
 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 288,000 .- บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 36,000 .- บาท
 
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129  หน่วยกิต  (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต
    (1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
    (2) กลุ่มสังคมศาสตร์           9 หน่วยกิต
    (3) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3   หน่วยกิต
    (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3     หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต     
     (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ               30 หน่วยกิต
     (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
     (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
     (4) หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต
3.หมวดเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
(อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน พ.ศ. 2555)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://www.mfu.ac.th/school/management/2015/programmes/bachelor/aviation

การติดต่อ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
 
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034, โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
 
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ 
 
 โทรศัพท์ 0-2679-0038-9, โทรสาร 0-2679-0038

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 8,449 คน เขียนข่าวโดย : Super T

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา