วิกฤติแรงงาน!อาชีวะเปิดสาขาช่างอากาศยานรับมือ

 

 วิกฤติแรงงาน!อาชีวะเปิด5

อาชีวะเร่งเปิดหลักสูตรใหม่ รองรับการขาดแคลนคนอาชีวศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ คาดหลังเปิด AEC จะขาดแคลนกำลังคนอย่างหนัก

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายเฉพาะ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และอื่น ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดทำความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิตและการพัฒนากำลังคนทั้งระบบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว มุ่งเน้นผลิตกำลังคนในสาขาขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนสำหรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับสถานประกอบการในสาขาต่าง ๆ เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยสถานศึกษาจะจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ร่วมมือกับสถานประกอบการในรูปแบบการฝึกงานและรูปแบบทวิภาคี  เมื่อเรียนจบแล้วมีตำแหน่งงานรองรับทันที ประกอบด้วยหลักสูตร ปวส. และหลักสูตร ปวช. ในสาขาวิชาใหม่ ดังต่อไปนี้
 
หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมมือกันจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านกายอุปกรณ์จำนวนมาก โดยผลิตบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ ที่สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยและผู้พิการ โดยการตรวจวัดสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย และให้การวินิจฉัยเพื่อออกแบบ ผลิต ประดิษฐ์ ตกแต่งดัดแปลง แก้ไข เสริมแต่ง และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการได้ถูกต้องเหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ โดยทำงานร่วมกับแพทย์ นักกายอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ในสถาบันทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยคำนึงถึงหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนจำกัดเพียง ๓๐ คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่มดังนี้  (๑) โควตาพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์และหน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุน  (๒) โควตา สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๓) รับตรง  สำหรับผู้มีความสนใจทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
เป็นความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงาน เช่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยจะเปิดการเรียนการสอนนำร่อง ๕ วิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ผู้จบสามารถไปทำงานในตำแหน่งช่างเทคนิคในโรงกลั่นน้ำมัน ช่างบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติ  โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในรูปแบบการฝึกงานและรูปแบบทวิภาคี  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันไทย-เยอรมัน พัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานระดับช่างเทคนิคด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  หลักสูตรนี้เปิดสอนในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ๑๔ แห่งทั่วประเทศ แบ่งตามภูมิภาค ได้ดังนี้  กรุงเทพมหานคร–วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  ภาคกลาง–วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี/วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  ภาคตะวันออก–วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ/วิทยาลัยการอาชีพปางปะกง/วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี/วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน/วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ภาคเหนือ–วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่/วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/วิทยาลัยเทคนิคลำปาง/วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ–วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และภาคใต้–วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบทวิภาคี  คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าเรียนต้องจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ช่างกลโรงงานหรือเทียบเท่า เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไป
 
หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างอากาศยาน
วิทยาลัยเทคนิคถลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ฝ่ายช่างอากาศยานประจำสถานีภูเก็ต  ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี คือ เรียนรายวิชาภาคทฤษฏี ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต  และรายวิชาภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ฝ่ายช่างท่าอากาศยานประจำสถานีภูเก็ต  ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน  คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าเรียนต้องจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงานหรือเทียบเท่าและต้องมีคะแนนโทอิค ๒๕๐ คะแนน เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐ คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันก่อนเปิดภาคเรียน
 
หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท เอเชียซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท กัทส์ อินเวติเกชั่น จำกัด เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการให้มีสมรรถนะวิชาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียนต้องจบการศึกษา ม.๓ หรือเทียบเท่าและต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย ๒ ปี หรือจบ ม.๖ หรือเทียบเท่าและต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย ๖ เดือน อายุไม่เกิน ๕๕ ปี ไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ ทั้งสิ้น ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กำหนดจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นต้นไป
 

.................................
ภาพประกอบข่าวจากhttp://www.prachachat.net/

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 4,021 คน เขียนข่าวโดย : Super T

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา