สจล.รับเรียนต่อวิศวกรรมการบิน-นักบินพาณิชย์


UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปวช. ทั้งใน และต่างประเทศ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของ สจล.

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 2147 หรือ 092-046-8583

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ข้อมูลทั่วไป

1.     รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
ชื่อภาษาอังกฤษ    Bachelor of Engineering Program in Aeronautical Engineering and Commercial Pilot

2.     ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)                วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์)
(ภาษาอังกฤษ)             Bachelor of Engineering (Aeronautical Engineering and Commercial Pilot)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)                วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์)
(ภาษาอังกฤษ)             B.Eng. (Aeronautical Engineering and Commercial Pilot)

3.     วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนําความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์รวมกับความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมการบิน และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบินพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทันสมัยและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้

4.     จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
145 หน่วยกิต

5.     รูปแบบของหลักสูตร
5.1  รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2  ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
5.3.  การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,975 คน เขียนข่าวโดย : Super T

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา