ขาดแคลน!แนะเรียนซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

 
ไม่ตกงาน!หลักสูตรการซ่อม

แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและทดสอบนวัตกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้เปิดทำการทดลองการเรียนการสอน การปฏิบัติการทั้ง 4 สาขา อาทิ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิชาซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน นำร่องด้วยศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ภาคสนาม สนามบินอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ดร.ฐกฤต ปานขลิบ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณบดี คณะเทคโนโลยี แนะน้อง ๆ ให้เรียนศาสตร์ทางด้านนี้ว่า  “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีสถานที่สำหรับการเรียนรู้ อ.โพธารามจำนวนเกือบ 500 ไร่ ชื่อศูนย์ปฏิบัติการภาคสนาม สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรด้านการบิน โดยนำร่องด้วยสาขาวิชาซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ทั้งนี้มีความพร้อมด้านสถานที่ ที่อ.โพธารามจังหวัดราชบุรี แถมยังได้รับใบอนุญาตประกอบการสนามบินพาณิชย์โดยสามารถรองรับเครื่องบินเจท(Jet)ขนาดใหญ่ได้ฉะนั้นจะเริ่มด้วยหลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ตามด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการบิน(หลักสูตรสำหรับนักบินส่วนบุคคลและนักบินพาณิชย์) 
  
ทั้งนี้ ศาสตร์ด้านซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานและงานอาชีพนักบินพาณิชย์จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น สถาบันการศึกษาภายใต้การบริหารของผู้มีวิสัยทัศน์ เล็งเห็นถึงตลาดแรงงานดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงเปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคการเรียนที่ 1/2558 โดยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ จากองค์กรมือ นักศึกษาสาขาวิชาซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานจะได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริงกับมืออาชีพ และแนวโน้มเมื่อนักศึกษาสาขาวิชาซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานได้รับทั้งปริญญาบัตร และ Certificate จบแล้วจะมีงานรองรับทันที เนื่องด้วยหลักสูตรนี้เปิดมาเพื่อรองรับการเติบโตของอาเซียน  ที่สำคัญสำหรับผู้จบหลักสูตรนี้นั้นน่าสนใจยิ่งเพราะเงินเดือนผู้จบการซ่อมเครื่องบินใหม่จะสูง ราว 50,000 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรการบินได้ลองสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนบินระยะสั้น ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจทดลองเรียนและขับเครื่องบิน ได้ทดลองศึกษาหลักสูตรการบินเบื้องต้นตลอดจนการควบคุมเครื่องบินกับครูการบินที่มี สำหรับหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลและนักบินพาณิชย์ เป็นหลักสูตรอนาคตที่วิทยาลัยเตรียมเปิดเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ที่มีความสนใจ ได้เลือกเรียนตามวัตถุประสงค์ หรือทางสายวิศวกรรมการซ่อมบำรุง ก็สมัครเรียนสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานครับ” 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทร.0 2878 5035  ผู้ประสานงานสื่อมวลชน(ฝ่ายแนะแนว/ประชาสัมพันธ์) นางสาวจุฬาภรณ์  สุภาษิต โทร.08 6029 2434 E-mail:susupa65porn@gmail.com
 
แนะนำคณะเทคโนโลยี 
สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Science Program in Aviation Maintenance
                              
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (การซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน) วท.บ.
Degree Name:Bachelor of Science (Aviation Maintenance)
B.Sc. (Aviation Maintenance)

โครสร้างหลักสูตร                     
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                37   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์          6    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา                12    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       13    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ               1    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบูรณาการ                                     5    หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ                 102    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ           30    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน           72    หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6    หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.ต้องเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนัก ก.พ. รับรอง หรือระดับ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2.มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือกรรมการรับสมัครพิจารณา
3.มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด     (ICAO Level 2 หรือ TOEIC 400)
4.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5.เพศชาย หรือ เพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 17-25 ปี
6.ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และการประกอบอาชีพ
7.มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
8.การเลือกเข้าศึกษา
- สอบคัดเลือก 
- รับเข้าตามโครงการพิเศษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.วิศวกรและนักวิชาการด้านการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
2.ผู้เชี่ยวชาญด้านการการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
3.ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
5.ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
6. พนักงานของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 6,617 คน เขียนข่าวโดย : Super T

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา