คำศัพท์เกี่ยวกับการบิน สนามบิน ภาษาอังกฤษ

UploadImage

คำศัพท์เกี่ยวกับการบิน สนามบิน ภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ ความหมาย
Airline Counter เคาเตอร์สายการบิน
Aisle seat  ที่นั่งริมทางเดิน
Widow seat  ที่นั่งริมหน้าต่าง
Boarding pass  ตั๋วเครื่องบิน
Carry-on luggage  สัมภาระติดตัว
Check-in desk  เคาเตอร์เช็ค-อิน
Excess baggage กระเป๋าน้ำหนักเกิน
Excess baggage charge  ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
One-way trip  เดินทางเที่ยวเดียว
Overweight น้ำหนักเกิน
Immigration ด่านตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Form  ใบตรวจคนเข้าเมือง
passport  หนังสือเดินทาง
Air traffic control  หอควบคุมการบิน
Aircraft  เครื่องบิน
Airline  สายการบิน 
Airport  สนามบิน
Arrivals  เที่ยวบินขาเข้า
Arrivals are delayed เครื่องบินล่าช้า 
Cabin  ห้องโดยสาร 
Cockpit  ห้องนักบิน
Concourse  ชานชาลา
Control tower  หอควบคุม
Customs  ศุลกากร
Customs officiall  เจ้าหน้าที่ศุลกากร
Currency Exchange  บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
Delayed ล่าช้า
Departures เที่ยวบินขาออก
Departures are delayed   เที่ยวบินขาออกล่าช้า
Departure lounge  ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
Departure time   เวลาเครื่องบินออก
Direct flight เที่ยวบินไม่จอดแวะ
Domestic flight  เที่ยวบินภายในประเทศ
Duty free shop   ร้านค้าปลอดภาษี
Emergency exit ทางออกฉุกเฉิน
Emergency landing  ลงจอดฉุกเฉิน 
Flight number  หมายเลขเที่ยวบิน
Gate  ประตูขึ้นเครื่อง
Information Counter  บริการสอบถาม
In-flight manual  คู่มือบนเครื่องบิน
International flight  เที่ยวบินต่างประเทศ
Landing  ลงจอด
Lost and Found  บริการติดตามสัมภาระ
Oversize baggage claim  ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
Passengers lounge  ห้องรับรองผู้โดยสาร
Plane   เครื่องบิน
Registered luggage  สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว 
Runway ทางขึ้นลงเครื่องบิน
Round trip  เดินทางไปกลับ
Tourist  นักท่องเที่ยว
Travel agency  บริษัทนำเที่ยว
Trolley  รถเข็นสัมภาระ
To board  ขึ้นเครื่อง
Terminal สถานี
To land ลงจอด
To check in  เช็ค-อิน
Timetable ตารางเวลา
Take-off   ออกตัว
Seat belt  เข็มขัดนิรภัย
Seat   ที่นั่ง
Visa  วีซ่า
Air Hostess  แอร์โฮสเตส
Air Steward  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
Air Stewardness  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
Copilot  นักบินร่วม
Crew  ลูกเรือ
Pilot  นักบิน
Flight attendant  พนักงานบนเครื่องบิน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 286,641 คน เขียนข่าวโดย : AVIATOR

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา