คุณสมบัติแอร์โอสเตส-สจ๊วต สายการบินไทย

UploadImage

คุณสมบัติแอร์โอสเตส-สจ๊วต สายการบินไทย
ให้การบริการแก่ผู้โดยสาร ของสายการบินไทย (ประจำบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))

คุณสมบัติผู้สมัคร
-สัญชาติไทย สถานภาพโสด
-อายุ 21-26 ปี
- เพศหญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และเพศชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. น้ำหนัก ต้องได้สัดส่วนกับความสูง
เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารตามระเบียบของทางราชการแล้ว
- สามารถว่ายน้ำได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า เพศหญิง 50 เมตร เพศชาย 100 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตลล์ด้วย

คุณสมบัติอื่นๆ
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิ
จากทบวงมหาวิทยาลัยมาแสดงพร้อมกันด้วย
-สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี แต่ยังไม่ได้หนังสือรับรอง สามารถสมัครได้ แต่บริษัทฯ
จะพิจารณารับเข้าทำงานต่อเมื่อได้รับหนังสือรับรองการจบการศึกษาแล้วเท่านั้น
-ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 500 คะแนนขึ้นไป หรือ International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป
ผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และใบรับรองผลคะแนนต้องมีรูปถ่าย
พร้อมประทับตราผู้มีอำนาจลงนามรับรองจากทางสถาบัน
-มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน ญี่ปุ่น และ สเปน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
-สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่สวมแว่นสายตา มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี


เรียบเรียงโดย kitty
เนื้อหาอ้างอิงจาก prachathon.org

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,388 คน เขียนข่าวโดย : KITTY

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา